Här återfinns utvalda delar av föreningens stadgar:

Ändamål:

Föreningen har som mål och inriktning att främja för en bättre ölkultur i Skandinavien med särskild målsättning att höja hantverksölets status på den skandinaviska öl-scenen främst genom spridning av information via olika medier, detta omfattar bloggar, twitter, facebook, hemsidor, tidningar (i både analog och digital form). Föreningens huvudsakliga syfte och ansvar mot dess medlemmar är:

Medlemskap:

Förening är öppen för personer som uppfyller följande kriterier:

Medlem skall följa föreningens stadgar och föreskrifter. När medlemsavgiften är erlagd och styrelsen har godkänt ansökan är personen medlem och förs in i medlemsförteckningen.

Medlems rättigheter och skyldigheter:

Medlem

Medlemsavgift:

För 2012 har medlemsavgiften fastslagits till 150 SEK per medlem.

Policy:

Utöver stadgarna har styrelsen också antagit en policy för att förtydliga föreningens inställning till hur den och dess medlemmar förväntas hantera samarbeten, förmåner och dylikt som kan påverka ens ställning som opartisk. Den policyn ser ut som följer:

I händelse av att en aktör inom ölbranschen eller med ekonomiska intressen inom ölbranschen erbjuder varuprover, bjuder på bryggeribesök eller på annat sätt bjuder på varor eller tjänster skall en medlem i Skandinaviska Ölskribenters Förening inte publicera något annat än sina egna ärliga och opartiska åsikter kring upplevelsen.

En medlem får inte heller utnyttja föreningens namn eller sitt medlemskap i föreningen för egen vinnings skull, om denne inte först har fått ett särskilt tillstånd av styrelsen. Detta inkluderar, men är inte begränsat till, att en medlem inte får hänvisa till sitt medlemskap i föreningen i syfte att få varor, tjänster eller varuprover.

Om en medlem har egna ekonomiska intressen i en aktör inom ölbranschen (t ex genom en anställning) rekommenderas att detta tydligt framgår närhelst medlemmen uttrycker åsikter om eller på annat sätt har stor exponering av denna aktör, dess tjänster eller dess varor. Medlemmar rekommenderas också att hålla en ödmjuk och professionell inställning till att ta emot varor, tjänster och varuprover i sin roll som ölskribent.

Föreningen får ingå samarbeten med aktörer inom ölbranschen eller med ekonomiska intressen i ölbranschen, som ger föreningen ekonomisk eller annan vinning. Ett sådant samarbete får endast ingås om det inte föreligger något motkrav att föreningen eller dess medlemmar skall framställa aktören eller dess varor och tjänster på ett partiskt vis eller publicera annat än medlemmarnas egna och uppriktiga åsikter.